نویسنده = ���������������� ��������������1*�� ���������������� ������������2�� �������� �����������������3��