نویسنده = مجتبی محرمی1، حسین مدیرروستا 1، مصطفی مرادی1، کامیار احمدی2،
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص مولکولی سه ویروس بیماریزای زنبور عسل برای اولین بار از زنبورداری های استان سمنان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 89-89

مجتبی محرمی1، حسین مدیرروستا 1، مصطفی مرادی1، کامیار احمدی2