نویسنده = �������� ��������1 *�� ���������� ��������1��