نویسنده = خسرو عیسی زاده2، محدث قاسمی3 و محمد فائزی قاسمی2،
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه کارآیی دو سیستم تشخیص سریع API 20E و API 20NE در شناسایی دو گونه از سودوموناس های بیماریزا در ماهیان فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) پرورشی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 79-79

سمیه حقیقی کارسیدانی1، متین وظیفه دوست2، *؛ خسرو عیسی زاده2، محدث قاسمی3 و محمد فائزی قاسمی2