نویسنده = حسینی، م*، حسینی،س.ح، جالوسیان، ف، قره خانی ،ج.،
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آلودگی سگ های گله به گونه های دیروفیلاریا در استان همدان با روش نات

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 76-76

حسینی، م*، حسینی،س.ح، جالوسیان، ف، قره خانی ،ج.