نویسنده = ���������� �������� ��������1�� �������� ����������1��*�� ���������� ����������������1�� ���������� ����������1�� ���������� ��������2��
بررسی تغییرات آلودگی میکروبی درروند بی خس کردن گوشت مرغ و آماده سازی برای مصرف

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 73-73

اشکان جبلی جوان1، مهسا رحیمی1و*، شیرین محمودیان1، فاطمه حامدی1، فرشته قدمی2