نویسنده = ������ ������������ ������������2 �� ���������� ���������� ��������2 �� �������� ��������������3��
مطالعه تجربی تاثیر مسمومیت با مقادیر مختلف کلرید کادمیوم در ایجاد آپوپتوز و تغییرات بیان ژن iNOS در با فت تیموس جوجه های گوشتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 71-71

عباس جواهری وایقان*1 ، محمد جواد قراگزلو2؛ رضا نیکبخت بروجنی2 ، جمیله سالار آملی2 ، کبری کیخسروی3