نویسنده = مریم عزیزپور مغوان1،سید داود حسینی*2، حسین بصیری3، ندا اکبری 3
تکثیر ،کلونینگ و بیان ژن نوترکیب bp26( omp28 )باکتری B‏. Melitensisجدا شده از استان مرکزی و تخلیص پروتئین BP26

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 70-70

مریم عزیزپور مغوان1،سید داود حسینی*2، حسین بصیری3، ندا اکبری 3؛ میترا نظام آبادی4 ، صابر اسکندری5، محسن ساریخانی6