نویسنده = ���������� �������������� ������1*�� ������ ������������ 2 �� ���������� ������������������2��
مطالعه اثر جدایه ماستی لاکتوباسیلوس فرمنتوم بر بیان ژن انتروتوکسینA باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 69-69

مهنوش پارسایی مهر1*، علی میثاقی 2 ، افشین آخوندزاده2