نویسنده = عباس توسلی*,علی خنجری,حسین غلامی,فاطمه امینی نجفی,فرنوش باقری،
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد لنفوسارکوم عضله گاو

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 69-69

عباس توسلی*,علی خنجری,حسین غلامی,فاطمه امینی نجفی,فرنوش باقری