نویسنده = ������������ ������������ ����������������*1 ������ ��������������2 �� �������� ���������� ������3��
کنترل بیولوژیک کنه های بالغ ایکسودس ریسینوس توسط قارچ های انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 65-65

خداداد پیرعلی خیرآبادی*1 علی حلاجیان2 ، محمد صادقی مهر3؛ زهرا شریفی دروازه 4، فاطمه اروئی4، علی جوان شیر4