نویسنده = ���������������� ������������1*�� �������� ��������������2��
الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی های جدا شده از پنیرهای سنتی شهر ایلام

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 62-62

هدایتعلی ورهرام1*، سمیه عزیزنیا2