نویسنده = �������� �������� ���������������������� �������� ���������������� ������������
تعیین فراوانی درماتوفیتوزیس در پرندگان زینتی شهر سمنان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 52-52

دکتر میثم ابراهیمیان، دکتر غلامحسین رئوفی