نویسنده = دکتر میثم ابراهیمیان، دکتر غلامحسین رئوفی،
تعداد مقالات: 1
1. تعیین فراوانی درماتوفیتوزیس در پرندگان زینتی شهر سمنان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 52-52

دکتر میثم ابراهیمیان، دکتر غلامحسین رئوفی