نویسنده = �������� ���������� ������������1*�� �������� ������ ��������2��