نویسنده = ������ �������� ����������1�� ������ ���������� ������������*2�� ���������� ������������2�� ������ ����������������1��