نویسنده = �������� ���������� ����������
تخمین عدم قطعیت اندازه‌گیری در آزمایشات

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 7-8

فرهاد موسی خانی