نویسنده = ������������ ����������
تعیین فراوانی باکتری های وروتوکسیژنیک اشریشیاکلی در مدفوع گاو در شهر کرمان

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 53-60

10.22075/jvlr.2017.826

محمد خلیلی؛ شهلا منصوری؛ ملیحه افضلی؛ محمد رضا محمد آبادی