نویسنده = �������������� ������������������ ��������
مطالعات اپیدمیولوژیک و آزمایشگاهی پیرامون تدوین برنامه استراتژیک مبارزه با بیماری طاعون گاوی به عنوان یک بیماری بازپدید

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 21-31

10.22075/jvlr.2017.823

سینا سلیمانی؛ حمیدرضا ورشویی؛ زینب هدایتی؛ عبدالمحمد طالب شوشتری؛ افشین حاجی زاده