نویسنده = �������������� �������� ��������
بررسی چندشکلی ژن FecB در بزهای نجدی و بومی استان خوزستان با روشPCR-RFLP

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 13-20

10.22075/jvlr.2017.822

قدرت اله محمدی؛ مریم عالی محمودی