نویسنده = ������������ �������� ����������
گزارش درمانگاهی ماده گاو 20 ماهه نژاد هولشتاین آبستن مبتلا به هاری در شهرستان شاهرود

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 238-238

10.22075/jvlr.2018.3721

شهاب الدین جوادی