نویسنده = ������������ �������� ������
گزارش یک مورد بیماری پدیکولوزیس در سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 230-230

10.22075/jvlr.2018.3705

محمد رضا شریعت