نویسنده = �������������� ����������
مقایسه تتراسایکلین و سولفات نئومایسین در درمان بیماری Swim Bladder در ماهی گلدفیش

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 228-228

10.22075/jvlr.2018.3653

الناز بردبار