نویسنده = ������������ ������������
بررسی اثرات تغذیهای سینامالدهید در غذای ماهی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 222-222

10.22075/jvlr.2018.3614

علیرضا نصیری


بررسی تاثیرات آلودگیهای زیست محیطی ناشی از فلزات سنگین در ماهیان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 223-223

10.22075/jvlr.2018.3616

علیرضا نصیری