نویسنده = ������������ ���������� ��������
تأثیر عصاره الکلی برهموم و اسید آلی بر قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیری سیلاژ قصیل جو

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 191-191

10.22075/jvlr.2018.3553

زهره کشاورز گلبر


بررسی تأثیر عصاره الکلی برهموم بر روی قارچ‏های جدا شده از سیلاژ ذرت

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 220-220

10.22075/jvlr.2018.3609

زهره کشاورز گلبر