نویسنده = رفیعی، آرمینه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ی آناتومی و بافت شناسی طحال در تیهو

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 190-190

آرمینه رفیعی