نویسنده = �������� ���������� ����������
دیدگاه هایی در داروشناسی و سم شناسی دامپزشکی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 187-187

10.22075/jvlr.2018.3440

عالیه کاظم زاده