نویسنده = ������ �������������� ����������
بیماری های زئونوز در دانشجویان دامپزشکی: گزارش یک مورد درماتوفیتوز

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 183-183

10.22075/jvlr.2018.3416

محمود فمی زاغرمی