نویسنده = نوشین ذبیحی
گزارش موردی عفونت به تریپانوزوم اوانسی و شرایط پیش رو

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 175-175

نوشین ذبیحی