نویسنده = انیسه ساجده
گزارش جراحی فک بالا به دنبال توده ی نئوپلاستیک

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 170-170

انیسه ساجده