نویسنده = قاسم زاده، رضا
تعداد مقالات: 1
1. گزارش نادر یک مورد تومور پستانی در یک قلاده سگ نر بالغ نژاد مخلوط

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 169-169

رضا قاسم زاده