نویسنده = فخرالدین رضایی1 ،فایزه قاسم زاده1* ، محمد روحانی2، -
تعداد مقالات: 2
1. گزارش وقوع فلجی ناشی از گزش کنه در سگ نژاد میکس ماستیف

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 156-156

- فخرالدین رضایی1 ،فایزه قاسم زاده1* ، محمد روحانی2


2. گزارش وقوع بوتولیسم در سه قلاده سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 152-152

- فخرالدین رضایی1 ، فایزه قاسم زاده*1، محمد روحانی2