نویسنده = ������ ������ �������� ����������1"���������� ���������� ������2"������������ ���� ������������3�� -
اثر ترانکرون روی لایه های صفاقی خوکچه

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 138-138

10.22075/jvlr.2018.3235

- فرج اله ادیب هاشمی1"مسعود رحیمی پور2"ریحانه گل چوبیان3