نویسنده = زهرا صافیزاده1*، امیر سعید صمیمی1، -
تعداد مقالات: 1
1. هپاتیک آنسفالوپاتی در یک راس اسب نژاد عرب

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 108-108

- زهرا صافیزاده1*، امیر سعید صمیمی1