نویسنده = ���������� �������������� ������������*1�� ������������ ������������2���������� ���������� �������� ��������3�� -
تأثیر فرآیند حرارتی صنعتی شبیه سازی شده بر میزان ترکیبات فنولی و خواص آنتی اکسیدانی عسل

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 98-98

10.22075/jvlr.2018.3163

- فرشته ارغوانی بیدختی*1، منصوره کنعانی2،دکتر اشکان جبلی جوان3