نویسنده = ������������ ����������1��*�� �������� �������������� ����������2�� �������� ����������������3�� -
مطالعه ی کالبدشناسی و بافت شناسی بصل النخاع و نخاع شترمرغ آفریقایی

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 92-92

10.22075/jvlr.2018.3130

- معصومه احمدی1،*، محمد ابراهیم اکبری2، عباس جمشیدیان3