نویسنده = �������� ����������*1 �� �������������� ����������2�� -
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک و مارکرهای بیوشیمیایی فاز Bone formation درمدل تاخیری روند التیام شکستگی در خرگوش

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 89-89

10.22075/jvlr.2018.3126

- حسین اکبری*1 ، حمیدرضا مسلمی2