نویسنده = سیده زهرا بوترابی
تاثیر افزودن اینولین و الیگوفروکتوز در بستنی پروبیوتیک با استفاده از باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 85-85

10.22075/jvlr.2018.3119

- سیده زهرا بوترابی 1،*، محمد حسین مرحمتی زاده 2


تجزیه و تحلیل فلزات سنگین و متالوئیدها در مواد غذایی با منشا دامی و تاثیر آنها بر کودکان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 176-176

10.22075/jvlr.2018.3371

سیده زهرا بوترابی