نویسنده = محمود احمدی همدانی1*، -
تعداد مقالات: 1
1. نقش هپسیدین در متابولیسم آهن و کاربردهای بالینی بالقوه ی آن

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-60

- محمود احمدی همدانی1*