نویسنده = جلال قره مشک غراوی
تاثیراکسی‌توسین بر مشخصات منی قوچ زل در خارج از فصل تولید‌مثلی

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 111-116

10.22075/jvlr.2017.3647.

رضا نارنجی ثانی؛ خسرو قزوینیان؛ قاسم شبانی؛ جلال قره مشک غراوی


تاثیر گنادوتروپین کوریونی اسبی بر مشخصات منی قوچ نژاد زل در خارج از فصل تولید‌ مثلی

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 135-141

10.22075/jvlr.2017.3648.

رضا نارنجی ثانی؛ جلال قره مشک غراوی؛ ملیکا معزی فر