نویسنده = ���������� ������������������ ����������
مقایسه بین اثر عصاره اتانولی سیر (Allium sativum ) ومترونیدازول بر تریکوموناس گالینه

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 117-125

10.22075/jvlr.2019.3628.

نادیا طایفی نصرآبادی؛ عباس بایگان؛ محمد رضا یوسفی